Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2020

Nazwa Opis

Z/01/2020

data publikacji:
2020.01.03

Informacje na temat:
1) zasad dotyczących wyboru organu celno-skarbowego do którego należy składać oświadczenia/zaświadczenia, o których mowa w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) planowanej na 7 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/02/2020

data publikacji:
2020.01.07

Informacje dotyczące wykazu zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/03/2020

data publikacji:
2020.01.08

Informacje dotyczące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1).

Z/04/2020

data publikacji:
2020.01.09

Informacja na temat planowanej na piątek 10 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/05/2020

data publikacji:
2020.01.15

Informacje na temat:
1) deklarowania urzędów celnych tranzytowych w zgłoszeniach tranzytowych w systemie NCTS,
2) planowanej na 17 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:00 - 08:00).

Z/06/2020

data publikacji:
2020.01.22

Informacje dotycząca publikacji nowej wersji Specyfikacji technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT.

Z/07/2020

data publikacji:
2020.02.03

Informacja dotycząca planowanej na dzień 05.02.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/08/2020

data publikacji:
2020.02.06

Newsletter dotyczy rejestracji uproszczonej, korzystania z certyfikatu/podpisu celnego oraz przesyłania zgłoszeń i deklaracji do systemów AIS/INTRASTAT oraz AIS/ICS.

Newsletter applies to user simplified registration, use of a customs certificate/signature and sending of declarations to the AIS/INTRASTAT and AIS/ICS systems.

Z/09/2020

data publikacji:
2020.02.19

Informacja dotycząca planowanej na dzień 20.02.2020 r. (czwartek) niedostępności systemów.

Z/10/2020

data publikacji:
2020.02.27

Informacja dotycząca przedłużenia do dnia 31 sierpnia 2020 r. specjalnnych zasad posługiwania się kodem 0PL15.

Z/11/2020

data publikacji:
2020.03.02

Informacja dotycząca planowanej na dzień 04.03.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/12/2020

data publikacji:
2020.03.10

Informacja na temat publikacji Decyzji NR. 2/2019 KOMITETU UPG USTANOWIONEGO NA MOCY WSTĘPNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY WYBRZEŻEM KOŚCI SŁONIOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY z dnia 2 grudnia 2019 r.

Z/13/2020

data publikacji:
2020.03.11

Informacje dotyczące potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów w sytuacji, gdy będzie ono dokonywane poprzez umieszczenie symbolu „T2L” na fakturze, dokumencie przewozowym, karnecie TIR albo ATA.

Z/14/2020

data publikacji:
2020.03.16

Informacja dotycząca planowanej na dzień 18.03.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/15/2020

data publikacji:
2020.03.19

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat obiegu dokumentów FLEGT.

Z/16/2020

data publikacji:
2020.03.20

Informacja na temat trwających prac nad wdrożeniem nowej e-usługi e-Awizacja, oraz dedykowanego tej usłudze Systemu Awizacji Towarów i Osób (SATOS).

Z/17/2020

data publikacji:
2020.03.26

Informacja na temat wprowadzenia nowego kodu dokumentu wymaganego 4DK2 oraz publikacji na stronie podatki.gov.pl zaktualizowanego materiału informacyjnego pt. „Zabezpieczenie długu celnego – Unijny Kodeks Celny”.

Z/18/2020

data publikacji:
2020.03.27

Informacja o zmianie procedury odzyskiwania dostępu do konta PUESC.

Z/19/2020

data publikacji:
2020.04.06

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat wprowadzenia nowego krajowego kodu informacji dodatkowej COV19 w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2.

Z/20/2020

data publikacji:
2020.04.07

Informacje z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w nawiązaniu do Newslettera Nr Z/19/2020 z dnia 06.04.2020 r. oraz informację o publikacji przez Komisję Europejską decyzji w kwestii czasowych zwolnień z należności celnych przywozowych i podatku VAT w związku z pandemią koronawirusa.

Z/21/2020

data publikacji:
2020.04.08

Informacje z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat podawania kodu informacji dodatkowej COV19 oraz kodu uszczegóławiającego procedurę C26 na PWD.

Z/22/2020

data publikacji:
2020.04.09

Informacja dotyczącą zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/23/2020

data publikacji:
2020.04.10

Informacja dotyczącą planowanej na dzień 15.04.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/24/2020

data publikacji:
2020.04.16

Informacja dotycząca zmiany standardu podpisu elektronicznego w uslugach skarbowo-celnych.

Z/25/2020

data publikacji:
2020.04.17

Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca zależności pomiędzy spełnianiem warunków wynikających z art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług a korzystaniem przez podatników z ułatwień wprowadzonych przez rząd w tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Z/26/2020

data publikacji:
2020.04.20

Informacja dotycząca planowanej na dzień 23.04.2020 r. (czwartek) niedostępności Systemów.

Z/27/2020

data publikacji:
2020.04.24

Informacja z Ministerstwa Finansów na temat wprowadzenia nowego kodu dokumentu 4DK5.

Z/28/2020

data publikacji:
2020.04.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat udostępnienia od dnia 11 maja 2020 r. usługi „e-Dokumenty Nadzoru” realizowanej przez wyodrębniony moduł Systemu e-Załączniki.

Z/29/2020

data publikacji:
2020.05.13

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów w temacie wdrożenia unijnego centralnego systemu IUCC INF SP.

Z/30/2020

data publikacji:
2020.05.14

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów w temacie podawania ilości towarów w uzupełniających jednostkach miary oraz kodu uszczegółowienia procedury C26.

Z/31/2020

data publikacji:
2020.05.15

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów nawiązująca do treści newslettera nr Z/30/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Z/32/2020

data publikacji:
2020.05.22

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów nawiązująca do treści newslettera nr Z/59/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Z/33/2020

data publikacji:
2020.05.25

Informacja dotycząca planowanej na dzień 27.05.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/34/2020

data publikacji:
2020.05.27

Informacja dotycząca utworzenia z dniem 1 września 2020 r. jednostki CUDO e-STATUS.

Z/35/2020

data publikacji:
2020.05.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotyczącą wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.,  publikacji na Portalu PUESC wytycznych w temacie stosowania arkuszy INF oraz  planowanej na dzień 02.06.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/36/2020

data publikacji:
2020.06.05

Zalecenia Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie wykorzystywania komunikatu ZC247.

Informacja dotycząca planowanej na dzień 09.06.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/37/2020

data publikacji:
2020.06.12

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat możliwość składania oświadczeń opatrzonych podpisem elektronicznym na skrzynki organów celnych.
   

Z/38/2020

data publikacji:
2020.06.16

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.   oraz  planowanej na dzień 18.06.2020 r. (czwartek) niedostępności Systemów.

Z/39/2020

data publikacji:
2020.06.19

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o publikacji tekstu umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (Decyzja Rady (UE) 2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu). Przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad uzyskiwania dostępu do unijnego centralnego systemu UCC INF SP przez osoby reprezentujące posiadaczy pozwoleń.

Z/40/2020

data publikacji:
2020.06.24

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie stosowania kodu informacji dodatkowej PST2L w komunikacie IE5PCS.

Z/41/2020

data publikacji:
2020.06.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie stosowania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia dla produktów rolno - spożywczych przywożonym na Tajwan oraz o planowanej na dzień 01.07.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/42/2020

data publikacji:
2020.06.30

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansówna temat zmiany przepisów art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług oraz dodatkowe wytyczne w zakresie korzystania z usługi e-Status.

Z/43/2020

data publikacji:
2020.07.01

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/44/2020

data publikacji:
2020.07.02

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r. odnośnie kodu 4PL05 oraz informacja na temat publikacji w Dz. Urz. EU Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu.

Z/45/2020

data publikacji:
2020.07.06

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 203/1 z 26 czerwca 2020 r. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Z/46/2020

data publikacji:
2020.07.09

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca przyznawania przez państwa AWP/ESA preferencyjnego traktowania taryfowego produktom pochodzącym z UE.

Z/47/2020

data publikacji:
2020.07.10

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca publikacji na stronie Podatki.gov.pl Wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC oraz publikacji adresów e-mail do przesyłania dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT.

Z/48/2020

data publikacji:
2020.07.16

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca publikacji na portalu PUESC nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES w. 1.23.

Z/49/2020

data publikacji:
2020.07.24

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca  publikacji na portalu PUESC ujednoliconej wersji Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r. oraz dokumentów związanych z wdrożeniem zestawu danych H6 i H7 dla e-commerce. Informacja o planowanej na dzień 28.07.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/50/2020

data publikacji:
2020.07.27

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o zakończoniu prac związane ze stworzeniem w systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 nowej funkcjonalności - Alfabetycznego Indeksu Towarów (AIT) oraz jego udostępnienieniu.

Z/51/2020

data publikacji:
2020.07.28

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o wdrożeniu od dnia 1 lipca 2020r. nowej wersji systemu CDS oraz o wprowadzeniu na portalu przedsiębiorcy e-AEO nowej funkcji przekazywania powiadomień o nowych zdarzeniach na portalu, na adres e-mail przedsiębiorcy.

Z/52/2020

data publikacji:
2020.07.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie wydania decyzji Komisji (UE) 2020/1101 zmieniającej decyzję Komisji UE 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID19 w 2020 r.

Z/53/2020

data publikacji:
2020.08.06

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie publikacji w Dzienniku Urzędowym UE L 244 z 29.07.2020 nowych Decyzji i Rozporządzeń Rady (UE) oraz dodatkowe wyjaśnienia odnośnie publikacji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES w.1.23.

Z/54/2020

data publikacji:
2020.08.07

Informacja dotycząca planowanej na dzień 10.08.2020 r. (poniedziałek) niedostępności Systemów.

Z/55/2020

data publikacji:
2020.08.11

Informacja o publikacji nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES w. 1.24.

Z/56/2020

data publikacji:
2020.08.18

Informacja dotycząca rozpoczęcia z dniem 1 września 2020 r. funkcjonowania jednostki organizacyjnej CUDO e-STATUS w OC Towarowym I w Warszawie (Port Lotniczy Okęcie).

Z/57/2020

data publikacji:
2020.08.19

Informacja o publikacji na PUESC pilnej informacji dla użytkowników usługi e- STATUS.

Z/58/2020

data publikacji:
2020.08.27

Informacja dotycząca planowanej przerwy w dostępie do Systemów oraz wprowadzeniu kodów 7P25 i 7P26 do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r.

Z/59/2020

data publikacji:
2020.08.28

Komunikat Departamentu Ceł w sprawie wystawianych przez administrację Wietnamu świadectw EUR.1

Z/60/2020

data publikacji:
2020.09.04

Informacja dotycząca planowanej na dzień 08.09.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/61/2020

data publikacji:
2020.09.07

Informacja uzupełniająca do Newslettera Nr Z/59/2020 (dot.przypadków wystawiania przez administrację Wietnamu świadectw EUR. 1 niespełniających wymogów określonych w załączniku VII do Protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu).

Z/62/2020

data publikacji:
2020.09.11

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie publikacji na Portalu Podatkowym nowej wersji 1.06 "Wytycznych w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towarów, w tym do czasowego składowania". Informacja o planowanej na dzień 15.09.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/63/2020

data publikacji:
2020.09.15

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą (CETA ) z dnia 21 września 2020 r.

Z/64/2020

data publikacji:
2020.09.17

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie wprowadzenia od 01.10.2020 r. nowej reguły R1560 w Systemie AIS/IMPORT.

Z/65/2020

data publikacji:
2020.09.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie rozpoczęcia pilotażu elektronicznego systemu wydawania i weryfikacji zezwoleń FLEGT (e-zezwolenia FLEGT).

Z/66/2020

data publikacji:
2020.09.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie pilotażowego uruchomienia nowej wersji Portalu PUESC.

Z/67/2020

data publikacji:
2020.10.06

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie uruchomienia pilotażowej nowej wersji PUESC w zakresie funkcjonalności newslettera, edycji dokumentów xml w widoku formularzy oraz udostępniania dokumentów roboczych i do wysyłki.

Z/68/2020

data publikacji:
2020.10.08

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r., nowych Krajowych kodów informacji dodatkowych.

Z/69/2020

data publikacji:
2020.10.12

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotyczącą przeprowadzenia pilotażu produkcyjnego Programu rozwoju polskich portów morskich w ramach współpracy KAS i Polskiego PCS.

Z/70/2020

data publikacji:
2020.10.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanego terminu wdrożenia systemu „Rozliczanie Procedur Specjalnych” - RPS, oraz związanymi z tym zmianami w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2. Informacja w temacie wydania decyzji Komisji (UE) 2020/1573 zmieniającej decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID19 w 2020 r.

Z/71/2020

data publikacji:
2020.10.30

Informacja dotycząca planowanej na dzień 03.11.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów. Sprostowanie do Newsletter Nr Z/70/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Z/72/2020

data publikacji:
2020.11.02

Informacja o niedostępności systemów w związku z planowanymi na dzień 03.11.2020 r. (wtorek) pracami technicznymi na serwerach komunikacyjnych sieci CCN/CSI.

Z/73/2020

data publikacji:
2020.11.05

Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r. oraz dodatkowe informacje w temacie pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego lub pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia generalnego do procedury tranzytu unijnego/ wspólnej procedury tranzytu.

Z/74/2020

data publikacji:
2020.11.09

Informacja o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES w. 1.26. Specyfikacja zawiera publikację nowych oraz zmodyfikowanych reguł walidacyjnych.

Z/75/2020

data publikacji:
2020.11.10

Informacja w temacie stosowania zredukowanego zestawu danych H7 w zgłoszeniach celnych ZC215H7.

Z/76/2020

data publikacji:
2020.11.13

Informacja dotycząca planowanej na dzień 17.11.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/77/2020

data publikacji:
2020.11.20

Informacja o publikacji na PUESC dokumentu o nazwie „e-Commerce (FAQ) dotyczącego problematyki związanej z wdrożeniem pakietu „VAT e-commerce”. Informacja o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE L 379 z 13 listopada 2020 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1686 z dnia 12 listopada 2020 r. poddającego rejestracji przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Turcji.

Z/78/2020

data publikacji:
2020.11.25

Informacja w zakresie realizacji procedury wywozu związanej z BREXIT.

Z/79/2020

data publikacji:
2020.12.09

Informacja w temacie korzystnej dla eksporterów interpretacji art. 221 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 mając na uwadze Brexit. W załączeniu również informacja o wrowadzeniu na portalu (STP e-AEO) funkcji przypominania o nowych zdarzeniach.

Z/80/2020

data publikacji:
2020.12.11

Informacja w temacie wprowadzenia zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r

Z/81/2020

data publikacji:
2020.12.14

Informacja dotycząca planowanej na dzień 16.12.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/82/2020

data publikacji:
2020.12.21

Informacja o publikacji 11 grudnia 2020 r. w Dz. Urz. UE L 416 rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2020/2038 z dnia 10 grudnia 2020 r. DC przypomina również o możliwość włączenia na portalu PUESC powiadomień dotyczących zbliżającego się terminu ważności zabezpieczenia generalnego. Informujemy także o opublikowaniu erraty dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES w wersji 1.26.

Z/83/2020

data publikacji:
2020.12.22

Informacja, iż w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r., wprowadzone zostały zmiany związane przede wszystkim z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz informacje o zasadach przemieszczania DMO.

Z/84/2020

data publikacji:
2020.12.30

Informacja w temacie publikacji tekstu Umowy o partnerstwie gospodarczym miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (UE-UK).

Z/85/2020

data publikacji:
2020.12.31

Informacja w temacie wprowadzenia zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r.