Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2019

Nazwa Opis

Z/01/2019

data publikacji:
2019.01.02

Informacja uzupełniającą do biuletynu nr Z/95/2018 z dnia 31.12.2018 r. (dotyczącej nowego opisu i zasad stosowania kodu 073V)

Z/02/2019

data publikacji:
2019.01.04

Informacje dotyczące:
1) przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. dezaktywacji wewnętrznych oddziałów satelickich w bazie CS/RD,
2) zaplanowanej przerwy w dostępności do e-usług wymienionych dalej w biuletynie,
- publikacji „Wytycznych  w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC” (wersja. 1.07),
3) konieczności wprowadzenia zmian podczas dokonywania formalności celnych przy wprowadzaniu towarów do magazynu czasowego składowania oraz przy obejmowaniu towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem, w przypadkach, kiedy operacje te następują po zakończeniu procedury tranzytu przez upoważnionego odbiorcę,
4) publikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią.

Z/03/2019

data publikacji:
2019.01.07

Uszczegółowienie zasad okresu przejściowego dla AIS/IMPORT związanego z wygaszaniem systemu CELINA

Z/04/2019

data publikacji:
2019.01.10

Dodatkowe informacje na temat stosowania procedury awaryjnej dla systemu AIS/IMPORT (nawiązanie do newslettera nr Z/02/2019 z dnia 04.01.2019 r. w sprawie przerwy w dostępności do systemów oraz e-Usług)

Z/05/2019

data publikacji:
2019.01.15

Informacja dotycząca utrudnień na Portalu PUESC.Użytkownikom AIS/ICS, AIS/IMPORT, AES/ECS2 oraz AES/STATUS zasugerowano korzystanie z komponentu komunikacyjnego AES/KOMUNIKATOR BCP https://bcp.mf.gov.pl/portal/

Z/06/2019

data publikacji:
2019.01.16

Informacje dotyczące publikacji zaktualizowanej "Instrukcji w zakresie stosowania procedury TIR (wersja dla przedsiębiorców), wersja z 14 stycznia 2019 r. oraz komunikatów IE560 i IE561 generowanych w systemie AES/ECS2 w przypadku zgłoszeń realizowanych w ramach ułatwienia - wpis do rejestru zgłaszającego.

Z/07/2019

data publikacji:
2019.01.18

Informacja dotycząca:

1) planowanej na środę 23 stycznia br. przerwy technicznej,                                    2) informację uzupełniającą do Newslettera nr Z/02/2019 w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią.

Z/08/2019

data publikacji:
2019.01.21

Informacja dotycząca upływającego z dniem 30 kwietnia 2019 r. terminu na przeprowadzenie ponownych ocen pozwoleń celnych w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego (UKC).

Z/09/2019

data publikacji:
2019.01.31

Informacja dot. konieczności przeprowadzenia pilnych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS oraz AIS/INTRASTAT od godz. 17:30 do godz. 19:30 (czwartek 31.01.2019 r.)

Z/10/2019

data publikacji:
2019.02.01

Informacje dotyczące:
1) publikacji wytycznych dotyczących stosowania reguł pochodzenia w Umowie o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią,
2) publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładającego ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

Z/11/2019

data publikacji:
2019.02.13

Informacja dot. planowanej niedostępności: Systemu AES/ECS2 oraz usługi AES/STATUS (28.11.2018 r. tj. środa od godz. 06:45 do godz. 07:15)

Z/12/2019

data publikacji:
2019.02.19

Informacja dotycząca złożenia przez Wielką Brytanię u Depozytariusza Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja o WPT) oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (Konwencja SAD) niezbędnych dokumentów dot. przystąpienia Wielkiej Brytanii do ww. Konwencji - z chwilą wystąpienia z Unii Europejskiej lub - w przypadku zawarcia umowy dotyczącej warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE - z chwilą upływu okresu przejściowego dla środków określonych w tej umowie.

Z/13/2019

data publikacji:
2019.02.20

Informacja dotycząca wykorzystania kanałów komunikacyjnych: Portal PUESC - AES/KOMUNIKATOR BCP, w kontekście powtarzających się opóźnień w odsyłaniu zgłaszającym komunikatów przez system AIS/IMPORT.

Z/14/2019

data publikacji:
2019.02.22

Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie przepisów Ustawy Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669, 1697, 2227, 2244)  art. 10a. ust.2b. w powiązaniu z art. 10b. ust.1 istnieje możliwość uproszczenia procedury składania oryginałów upoważnień w usłudze e-Klient przez niektórych klientów SISC.

Z/15/2019

data publikacji:
2019.02.28

Departament Ceł MF informuje, że na stronie internetowej www.podatki.gov.pl, w zakładce Cło/Gwaranci celni zostały udostępnione zaktualizowane informacje na temat prawnej instytucji gwaranta celnego wraz z wykazem gwarantów celnych zatwierdzonych przez organy celne.

Z/16/2019

data publikacji:
2019.03.04

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów AIS/ICS oraz AIS/IMPORT (wtorek 05.03.2019 r. od godz. 20:00 do godz. 21:00).

Z/17/2019

data publikacji:
2019.03.08

Informacje dotyczące:
1) planowanej niedostępności Platformy Usług Skarbowo-Celnej (PUESC) wraz z wymienionymi w dalszej części newslettera e-usługami (24 marca br.),
2) strategii wygaszenia systemu CELINA i przejścia na wyłączną obsługę komunikatów przywozowych w systemie AIS/IMPORT.

Z/18/2019

data publikacji:
2019.03.11

1) Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemu CELINA (środa 13.03.2019 r. od godz. 20:00 do godz. 22:00).                                                                                                                 2) Informacja uzupełniająca do Newslettera Nr Z/49/2018 (dot. informacji o wdrożeniu przez Republikę Turcji w kwietniu ur. elektronicznego systemu potwierdzania świadectw (A.TR, EUR.1 oraz EUR-MED).

Z/19/2019

data publikacji:
2019.03.12

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/19/2019 z dnia 11 marca br.

Z/20/2019

data publikacji:
2019.03.13

Informacja dotycząca usunięcia z dniem 30 czerwca br. z rejestrów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), danych osób fizycznych, które po dniu 26 czerwca 2015 r. nie dokonały aktualizacji swoich danych w ramach usługi e-Klient.

Z/21/2019

data publikacji:
2019.03.14

Informacja dotycząca włączenia na gruncie systemu AES/ECS2 walidacji reprezentacji/powiązań pomiędzy podmiotami w związku z wygaszeniem systemu CELINA i przejęcia całości obsługi importu przez AIS/IMPORT.

Z/22/2019

data publikacji:
2019.03.19

Informacja dot. planowanej niedostępności Systemu AES/ECS2 (20.03.2019 r. tj. środa od godz. 19:00 do godz. 20:00)

Z/23/2019

data publikacji:
2019.03.20

1) Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/17/2019 z dnia 08 marca br. dot. przerwy serwisowej PUESC.                                                                                                                       2) Informacja dot. planowanej przerwie w dostępie do Komunikatora BCP dla systemów AES/AIS (godz. 06:30 - 07:30 w dniu 22.03.2019 r.)

Z/24/2019

data publikacji:
2019.03.22

Informacja dotycząca wyłączenia funkcjonalności AIS/IMPORT polegającej na walidacji dokumentów CED w systemie TRACES oraz wyjaśnienie w sprawie negatywnych wyników walidacji dokumentów CVED przez system AIS/IMPORT.

Z/25/2019

data publikacji:
2019.03.25

Informacja dot. planowanych w dniu 27.03.2019 r. (środa) prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów:
- AES/ECS2 od godz. 06:30 do godz. 07:00
- AIS/IMPORT od godz. 06:30 do godz. 08:00

Z/26/2019

data publikacji:
2019.03.27

Informacja dot. planowanej niedostępności Systemu AIS/INTRASTAT (29.03.2019 r. tj. piątek od godz. 06:30 do godz. 07:00)

Z/27/2019

data publikacji:
2019.03.29

Informacja dot. planowanej niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS AIS/INTRASTAT. (01.04.2019 r. tj. poniedziałek od godz. 06:30 do godz. 07:30)

Z/28/2019

data publikacji:
2019.04.02

Informacje dotyczące:
1) udostępnienia na stronie www.podatki.gov.pl zaktualizowanych wytycznych w zakresie stosowania systemu cen wejścia w odniesieniu do określonej grupy towarów łatwo psujących się oraz ustalania wartości celnej takich towarów sprowadzanych do konsygnacji,
2) planowanych prac administracyjnych w dniu 04.04.2019 r. (czwartek) od godz. 20:00 do godz. 22:00 dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT.

Z/29/2019

data publikacji:
2019.04.03

Informacja dot. wejścia w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Z/30/2019

data publikacji:
2019.04.03

Informacja dotycząca publikacji zaktualizowanej wersji instrukcji dla użytkowników zewnętrznych (wersja 1.2) "DOKUMENTY PRZEDKŁADANE NA POTRZEBY OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH" wraz z załącznikami nr 1-4 do przedmiotowej instrukcji.

Z/31/2019

data publikacji:
2019.04.04

Informcja dot. publikacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/474 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (D. Urz. UE L nr 83 z dnia 25 marca 2019 r.).

Z/32/2019

data publikacji:
2019.04.05

1) Informacja dot. zharmonizowania danych podawanych w zgłoszeniu celnym oraz w deklaracji VAT7 (w przypadku zadeklarowania w zgłoszeniu celnym składanym do systemu AIS/IMPORT rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej), wprowadzone zostaną opisane w dalszej części newslettera zmiany w zasadach podawania numerów TIN w zgłoszeniu celnym.                                                                                                                        2) Informacja dot. planowanej niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS AIS/INTRASTAT. (08.04.2019 r. tj. poniedziałek od godz. 06:30 do godz. 08:00)

Z/33/2019

data publikacji:
2019.04.11

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów AIS/IMPORT oraz AIS/ICS (czwartek 11.04.2019 r. od godz. 21:00 do godz. 22:00).

Z/34/2019

data publikacji:
2019.04.12

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (15.04.2019 r. poniedziałek, od godz. 06:00 do godz. 07:00)

Z/35/2019

data publikacji:
2019.04.18

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/44/2018 z dnia 18.06.2018 r. (dot. wygaszenia w dniu 1 maja br. funkcjonalności systemu CELINA i zaprzestania obsługi komunikatów opatrzonych funkcją skrótu w standardzie SHA1 przez systemy operacyjne KAS)

Z/36/2019

data publikacji:
2019.04.19

Informacja uzupełniająca dotycząca wygaszenia z dniem 01 maja br. funkcjonalności systemu CELINA.

Z/37/2019

data publikacji:
2019.04.25

Informacja dotycząca wygaszenia systemu ISZTAR3 z dniem 07 maja br.

Z/38/2019

data publikacji:
2019.04.26

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (29.04.2019 r. poniedziałek, od godz. 06:30 do godz. 08:30)

Z/39/2019

data publikacji:
2019.04.29

Informacje uzupełniające do newsletterów nr:
- Z/21/2019 z dnia 14.03.2019 r. (dot. zasad związanych z walidacją reprezentacji/powiązań pomiędzy podmiotami),
- Z/02/2019 z dnia 04.01.2019 r. (dot. uruchomienia z dniem 1 maja 2019 r. interfejsu pomiędzy systemami AIS/IMPORT oraz NCTS2).

Z/40/2019

data publikacji:
2019.05.06

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (08.05.2019 r. - środa, od godz. 07:00 do godz. 08:00)

Z/41/2019

data publikacji:
2019.05.10

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (08.05.2019 r. - środa, od godz. 07:00 do godz. 08:00)

Z/42/2019

data publikacji:
2019.05.20

Informacja, dotycząca publikacji na portalu PUESC, w zakładce 'Katalog usług->e-Export' oraz 'SISC->AES' nowej specyfikacji systemu AES_SXML_W_1_19.

Z/43/2019

data publikacji:
2019.05.22

Informacja, dotycząca publikacji na portalu PUESC następujących dokumentów:
1) Wykazu zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ESC2, NCTS2 wersja 2.0 z 20 grudnia 2018 r.
2) Jednolitego tekstu Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ESC2, NCTS2 wersja 2.1 z 22 maja 2019 r.

Z/44/2019

data publikacji:
2019.05.23

Informacje dotyczące:
1) niedostępności komponentu komunikacyjnego AES/Komunikator BCP (niedziela, 26.05.2019 r. od godz. 20:30 do godz. 21:30),
2) niedostępności Systemów AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS AIS/INTRASTAT (wtorek, 28.05.2019 r. od godz. 06:45 do godz. 07:45),
3) udostępnienia z dniem 03.06.2019 r. komponentu komunikacyjnego AES/Komunikator BCP jako awaryjnego kanału komunikacyjnego dla użytkowników systemu NCTS2 na potrzeby przesyłania i odbierania komunikatów.

Z/45/2019

data publikacji:
2019.05.31

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (31.05.2019 r. - piątek, od godz. 06:30 do godz. 08:00)

Z/46/2019

data publikacji:
2019.06.03

Informacja, dotycząca publikacji na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl w zakładce Cło/Informacje dla przedsiębiorców/AEO i uproszczenia celne/Procedura uproszczona została udostępniona wersja 1.08 Wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC.

Z/47/2019

data publikacji:
2019.06.10

Departament Ceł informuje, że ze względu na konieczność bieżącej weryfikacji aktualności spełniania warunków do występowania w roli gwaranta długów celnych, w materiałach informacyjnych opublikowanych na portalu podatkowym MF (www.podatki.gov.pl zakładka Cło/Gwaranci celni) zestawienia akredytowanych instytucji finansowych i kredytowych zastąpiono odesłaniem na właściwe strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Z/48/2019

data publikacji:
2019.06.11

Informacja, dotycząca zaplanowanych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (13.06.2019 r. - czwartek, od godz. 06:45 do godz. 08:00)

Z/49/2019

data publikacji:
2019.06.21

Informacja, dotycząca publikacji na stronie www.puesc.gov.pl w zakładkach  Katalog usług -> e-Eksport oraz SISC->AES nowej wersji specyfikacji systemu AES_SXML_W_1_20.

Z/50/2019

data publikacji:
2019.06.28

Informacja dot. możliwości zmiany obowiązującego trybu postępowania w przypadku wpisu do rejestru zgłaszającego i danych podawanych w zgłoszeniu uzupełniającym.

Z/51/2019

data publikacji:
2019.07.03

Informacja dotycząca, udostępnienia na stronie https://www.podatki.gov.pl w zakładce cło -> zabezpieczenie i pobór należności celnych oraz zwrot i umorzenia należności celnych -> zabezpieczenie kwot długu celnego materiału informacyjego "Informacja dla przedsiębiorców dotycząca wprowadzenia możliwości rejestracji zabezpieczenia obejmującego kilka procedur celnych pod jednym nr GRN"

Z/52/2019

data publikacji:
2019.07.03

1) Publikacja informacji uzupełniającej do "Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES" dla użytkowników zewn. wersja 1.0

2) Informacja dot. wdrożenia przez Komisję Europejską i państwa czlonkowskie w dniu 01.10.2019 r. usługi elektronicznej "e-AEO"

Z/53/2019

data publikacji:
2019.07.04

Informacje dotyczące:
1) publikacji na Portalu PUESC nowej wersji "Instrukcji dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR), dla użytkowników zewnętrznych", wersja 4.0 z 4.07.2019 r.,
2) planowanej na dzień 09.07.2019 r. (wtorek) niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (od godz. 06:30 do godz. 07:30).

Z/54/2019

data publikacji:
2019.07.10

Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy pojawiających się w ostatnim okresie problemów w działaniu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Z/55/2019

data publikacji:
2019.07.12

Informacja dot. zaplanowanej na dzień 12.07.2019 r. (w godzinach 10.00-13.00) przerwy w dostępności systemu e-Załączniki.

Z/56/2019

data publikacji:
2019.07.12

Informacja dot. planowanej na dzień 16.07.2019 r. (wtorek) niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (od godz. 06:30 do godz. 07:30)

Z/57/2019

data publikacji:
2019.07.23

Informacja dot. planowanej na dzień 25.07.2019 r. (czwartek) niedostępności Systemów  AIS/IMPORT oraz AIS/ICS (godz. 06:45 do godz. 08:00)

Z/58/2019

data publikacji:
2019.08.02

Informacja dot. planowanej na dzień 06.08.2019 r. (wtorek) niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (od godz. 06:45 do godz. 07:45)

Z/59/2019

data publikacji:
2019.08.13

Informacje dotyczące:
- uruchomienia w Systemie AIS/IMPORT z dniem 01 września br. funkcjonalności automatycznego odpytywania Systemu NCTS2 o komunikat IE025,
- przedłużenia do 31 grudnia br. specjalnych zasad posługiwania się kodem 0PL15.

Z/60/2019

data publikacji:
2019.08.16

Informacje dotyczące:  

1) świadectw przewozowych EUR.1, EUR-MED, A.TR.
2) planowanych prac administracyjnych w środowisku produkcyjnym Komunikatora BCP

Z/61/2019

data publikacji:
2019.08.22

Informacja dotycząca opublikowania w dniu 22.08.2019 na Portalu PUESC w zakładce eFormularze/Obsługa zabezpieczeń dla Systemu OSOZ 2 dwóch nowych formularzy:
"dokumenty niezwolnione" oraz "dokumenty za okres".

Z/62/2019

data publikacji:
2019.08.23

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN) dotyczący Brexitu, przeznaczony dla importerów i eksporterów roślin i produktów roślinnych.

Z/63/2019

data publikacji:
2019.08.27

Informacja dot. prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AIS/IMPORT, AIS/ICS, AES/ECS2 oraz AES/STATUS - czwartek od godz. 06:45 do godz. 08:00

Z/64/2019

data publikacji:
2019.09.06

Informacja dot. wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22.05.2019 r.

Z/65/2019

data publikacji:
2019.09.10

Informacja dotycząca wniosków o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT).

Z/66/2019

data publikacji:
2019.09.18

Informacje dotyczące:
1) szczegółowego trybu postępowania przy logowaniu STP e-AEO w celu uzyskania dostępu do usługi e-AEO,
2) zasad przewozu żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Z/67/2019

data publikacji:
2019.09.24

Informacja dotycząca zasad wypełniania Pola 40 - "Poprzedni dokument" w systemach AIS/IMPORT, AES/ECS2 (powrotny wywóz i inne specyficzne sytuacje) oraz NCTS2 (tranzyt po karnecie TIR).

Z/68/2019

data publikacji:
2019.09.27

Informacja dot. prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów AES/ECS2 oraz AES/STATUS - poniedziałek od godz. 06:45 do godz. 08:00

Z/69/2019

data publikacji:
2019.10.01

Informacja dot. planowanej na dzień 03.10.2019 r. (czwartek) niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (od godz. 07:00 do godz. 08:00)

Z/70/2019

data publikacji:
2019.10.08

Informacja dot. planowanej na dzień 10.10.2019 r. (czwartek) niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (od godz. 06:00 do godz. 07:30)

Z/71/2019

data publikacji:
2019.10.11

Informacja uzupełniająca do newsletterów nr Z/52/2019 i Z/66/2019 ws wdrożenia usługi e-AEO i dostępu do STP e-AEO

Z/72/2019

data publikacji:
2019.10.16

Informacja dot. planowanej na dzień 18.10.2019 r. (piątek) niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (06:45 - 07:45)

Z/73/2019

data publikacji:
2019.10.28

Informacja dot. planowanej na dzień 30.10.2019 r. niedostępności Systemu AES/ECS2 - środa godz. 06:45 do godz. 07:45

Z/74/2019

data publikacji:
2019.10.31

Informacje:
1) uzupełniająca do Newslettera nr Z/50/2019 z dnia 01.07.2019 r. (dot. wprowadzenia zmiany opisu kodu informacji dodatkowej "1PL19" w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS/2, NCTS wersja 2.1),
2) dotycząca usprawnienia realizacji trybu w zakresie weryfikowania zadeklarowanej wartości celnej towarów w przypadku realizacji zgłoszeń celnych w formie wpisu do rejestru zgłaszającego.

Z/75/2019

data publikacji:
2019.11.04

Informacja dot. planowanej na dzień 06.11.2019 r. (środa) niedostępności Systemów: AIS/IMPORT, AIS/ICS oraz komponentu komunikacyjnego KOMUNIKATOR BCP (07:00 - 08:00)

Z/76/2019

data publikacji:
2019.11.12

1) Informacja dotyczącą wejścia w życie z dniem 21 listopada br. Umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską i Republiką Singapuru,

2) Planowana na dzień 14 listopada br. czasowa niedostępność systemów (07:00 - 08:00)

Z/77/2019

data publikacji:
2019.11.19

Informacja dotycząca zmiany przepisów w obszarze importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Z/78/2019

data publikacji:
2019.11.22

1) Informacja uzupełniająca do newslettera nr Z/59/2019 z 13 sierpnia 2019 r.

2) Planowana na wtorek 26 listopada br. czasowa niedostępności systemów (06:45 - 08:00)

Z/79/2019

data publikacji:
2019.11.29

Informacja dotyczącą wejścia w życie nowych obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, spoczywających na unijnych importerach cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1948 wszczynającego dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/186 wobec przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 304/10).

Z/80/2019

data publikacji:
2019.12.02

Informacja dot. planowanych na dzień 04.12.2019 r. (środa) prac serwisowych po stronie CIRF (03:00 - 05:30) - przerwa w dostępie do systemów.

Z/81/2019

data publikacji:
2019.12.03

Informacja dotycząca przerw w funkcjonowaniu punktu kontroli granicznej w Hrebennem.

Z/82/2019

data publikacji:
2019.12.05

Informacja o kączącym się okresie przejściowy dla udostępniania podmiotom świadectw przewozowych przed złożeniem zgłoszenia wywozowego oraz zmian w funkcjonalności obsługi zgłoszeń uzupełniających typu „Z”.

Z/83/2019

data publikacji:
2019.12.11

Planowana na piątek 13 grudnia br. czasowa niedostępności systemów (07:00 - 08:00).

Z/84/2019

data publikacji:
2019.12.14

Informacja dotycząca wejścia w życie nowych zasad dokonywania kontroli wynikających z prawa żywnościowego.

Z/85/2019

data publikacji:
2019.12.17

Sprostowanie do Newslettera nr Z/84/2019 z dnia 14.12.2019 r.

Z/86/2019

data publikacji:
2019.12.24

Planowana na poniedziałek 30 grudnia br. czasowa niedostępności systemów (06:45 - 07:45).