Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2017


 

Nazwa Opis

Z/1/2017

data publikacji:
2017.01.02

 

1) Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD. Stan na dzień 01.01.2017 r. 2) Informacja uzupełniająca do newslettera nr Z/85/2016 z dnia 20.12.2016 r. (nowy system dokumentowania pochodzenia towarów dla celów stosowania ogólnego syst. preferencji taryfowych - GSP)

Z/2/2017

data publikacji:
2017.01.02

Informacja dotycząca utrudnień związanych z planowaną instalacją nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC) - 5.01 od godziny 20:00 do godziny 3:00 dnia 6.01.2017

Z/3/2017

data publikacji:
2017.01.03

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/02/2017 - utrudnienia związane z planowaną instalacją nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC) - zmiana daty instalacji.

Z/4/2017

data publikacji:
2017.01.13

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/03/2017, dotyczącą przesunięcia terminu planowanych prac serwisowych na dzień 20 stycznia (instalacja nowej wersji systemu SEAP - Portal PUESC).

Z/5/2017

data publikacji:
2017.01.16

Informacja dotycząca korzystania z procedury zgłoszenia uzupełniajacego w skladzie celnym

Z/6/2017

data publikacji:
2017.01.20

1) Informacja dotycząca prac serwisowych (SEAP - Portal PUESC) - 21.01.2017 (sobota) od godz.22:00 do godz. 2:00 w dniu 22.01.2017 (niedziela). 2) Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (wymagania fitosanitarne obowiązujące przy wywozie na Ukrainę wszelkich towarów z towarzyszeniem drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego (palety, skrzynie, skrzyniopalety itp.).

Z/7/2017

data publikacji:
2017.01.24

Informacja dotycząca testów obciążeniowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES.

Z/8/2017

data publikacji:
2017.01.30

Informacja dotycząca testów obciążeniowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES.

Z/9/2017

data publikacji:
2017.01.31

Informacja dotycząca towarów wwożonych na terytorium Turkmenistanu w trybie wolnego handlu lub wwozu czasowego.

Z/10/2017

data publikacji:
2017.02.01

Informacja dotycząca zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 (Część IV, opis pola 44, pkt 2)

Z/11/2017

data publikacji:
2017.02.02

Informacja dotycząca zmiany organu właściwego ds. FLEGT w Polsce.

Z/12/2017

data publikacji:
2017.02.07

1) Informacja dotycząca publikacji "krajowego" wzoru Zobowiązania Gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych.

2) Informacja dotycząca powtórnych testów obciążeniowych usługi e-Export.

Z/13/2017

data publikacji:
2017.02.08

Informacja dotycząca niedostępności Portalu PUESC oraz związanego z tym przesunięcia testów obciążeniowych usługi r-Export.

Z/14/2017

data publikacji:
2017.02.10

Informacja dotycząca niedostępności Portalu PUESC oraz informacja na temat publikacji Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/217 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych.

Z/15/2017

data publikacji:
2017.02.20

Uruchomienie przez Służbę Celną i MSZ Arabii Saudyjskiej elektronicznego portalu www.exportal.com

Z/16/2017

data publikacji:
2017.03.01

Informacja dotycząca powstania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Z/17/2017

data publikacji:
2017.03.07

Infomacja o publikacji nowej specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT realizowanego w ramach Programu e-Cło.

Z/18/2017

data publikacji:
2017.04.03

Przerwa w działaniu Systemu AIS/ICS - planowana (06.04.2017 r. godz. 07:00-09:00)

Z/19/2017

data publikacji:
2017.04.10

1) Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.15.000 2) Publikacja zasad rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)

Z/20/2017

data publikacji:
2017.04.19

Informacja dotycząca pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć

Z/21/2017

data publikacji:
2017.04.24

Informacja o planowanej przerwie w dostępie do systemu ECS (25.04.2017 r. pomiędzy godziną 20:30 a godziną 22:00)

Z/22/2017

data publikacji:
2017.04.27

Informacja o planowanej przerwie w dostępie do systemu ECS (27.04.2017 r. pomiędzy godziną 20:15 a godziną 22:00)

Z/23/2017

data publikacji:
2017.04.28

Informacja uzupełniająca do art. 199 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.

Z/24/2017

data publikacji:
2017.05.12

Informacja związana z obsługą podpisu elektronicznego

Z/25/2017

data publikacji:
2017.05.30

Informacja związana z obsługą podpisu elektronicznego

Z/26/2017

data publikacji:
2017.06.05

Publikacja wersji 14.0 Instrukcji w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym (strona internetowa MF)

Z/27/2017

data publikacji:
2017.06.12

Informacja dotycząca rozpoczęcia przez Komisję Europejską badania oceny dotychczasowego funkcjonowania umowy o wolnym handlu (FTA) UE - Korea Południowa.

Z/28/2017

data publikacji:
2017.06.19

1) Informacja dotycząca spodziewanego rozpoczęcia prowizorycznego stosowania umowy, o wolnym handlu zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA) 2) Informacja dotycząca rozpoczęcia przez IAS w Gdańsku realizacji zadań organu właściwego ds. FLEGT.

Z/29/2017

data publikacji:
2017.06.28

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/989 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania i zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 149 z 13.06.2017), którym m. in. zmieniono art. 329 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2015/2447 poprzez wykreślenie ustępu 8.

Z/30/2017

data publikacji:
2017.07.14

Publikacja nowej, uzupełnionej o komplet reguł, specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT.

Z/31/2017

data publikacji:
2017.07.17

Komunikator BCP - alternatywny kanał komunikacyjny (usługa e-EXPORT oparta na systemie AES realizowana jest przez Zespół Projektowy AES/AIS.

Z/32/2017

data publikacji:
2017.07.31

Informacja dotycząca certyfikatu SSL zabezpieczającego komunikację z PUESC (data wygaśnięcia - 20 sierpnia 2017 r.)

Z/33/2017

data publikacji:
2017.08.07

Informacja o zaplanowanych pracach serwisowych związanych z instalacją nowej wersji PUESC, w dniach 13-14.08.2017r.

Z/34/2017

data publikacji:
2017.08.11

Informacja na temat przygotowań do korzystania z alternatywnego kanału komunikacji w systemach AES i AIS - Komunikatora BCP.

Z/35/2017

data publikacji:
2017.08.22

Informacja, dotycząca ogólnopolskiego rozszerzenia I etapu pilotażu systemu AIS/IMPORT.

Z/36/2017

data publikacji:
2017.08.28

Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.16.000 (PUESC)

Z/37/2017

data publikacji:
2017.08.31

Informacja, o planowanym zaostrzeniu zasad eksportu odpadów do Chin (31 grudnia 2017 r.)

Z/38/2017

data publikacji:
2017.09.07

W dniu 12.09 br. w godzinach 10.00-11.00 w ramach testów usługi e-Export, na środowisku produkcyjnym pilotażu zostaną przeprowadzone testy obciążeniowe systemu AES.

Z/39/2017

data publikacji:
2017.09.15

Informacja, o przesunięciu terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AES na dzień 31 października 2017 r. (nawiązanie do newslettera nr Z/38/2017 dotyczącego testów wydajnościowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES)

Z/40/2017

data publikacji:
2017.09.18

Informacje dotyczące:

1) rozpoczęcia kolejnej fazy pilotażu Systemu AIS/Import,

2) udostępnienia dokumentu zawierającego wykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych 1.16,

3) publikacji nowej wersji Specyfikacji XML 10.09 (NCTS2).

Z/41/2017

data publikacji:
2017.09.19

1) Komunikat dot. funkcjonalności niewizualnego interfejsu komunikacyjnego (PUESC);

2) Wytyczne dotyczące zasad przesyłania komunikatów PTW do systemu AIS/ICS;

3) Zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych związanych z numerami pozwoleń podawanych w zgłoszeniach celnych dla odroczenia płatności oraz zmiany wykazu składów wolnocłowych;

4) Publikacja nowej wersji „Instrukcji w zakresie stosowania procedury TIR (dla przedsiębiorców);

5) Rozpoczęcie prowizorycznego (tymczasowego) stosowania umowy o wolnym handlu zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA)

Z/42/2017

data publikacji:
2017.09.28

Informacja o zaplanowanych pracach technicznych systemu NCTS2 (przerwa w działaniu systemu w sobotę 30.09.2017 roku). Przywrócenie działania systemu jest zaplanowane o godz. 19.00.

Z/43/2017

data publikacji:
2017.10.03

W nawiązaniu do newslettera nr Z/39/2017 dotyczącego testów wydajnościowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zgodnie z zakładanym harmonogramem w dniu 5 października 2017 r. w godzinach 10.00 - 14.00 odbędą się testy funkcjonalne i testy wydajnościowe usługi e-Export w wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych Komunikatora BCP.

Z/44/2017

data publikacji:
2017.10.04

Publikacja na stronie internetowej MF wersji 1.4 Wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC.

Z/45/2017

data publikacji:
2017.10.05

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych.

Z/46/2017

data publikacji:
2017.10.10

Informacja dot. kolejnej tury testów funkcjonalnych i wydajnościowych usługi "e-Export" z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych Komunikatora BCP (12.10.2017 r. godz. 10.00 - 14.00)

Z/47/2017

data publikacji:
2017.10.10

Informacja dotycząca przesunięcia niedostępności systemu eksportowego w związku z wdrożeniem systemu AES.

Z/48/2017

data publikacji:
2017.10.11

1) Informacja dotyczącą wdrożenia najnowszego zabezpieczenia komunikacji na Portalu PUESC.

2) Informacja dotycząca wdrożenia drożenia unijnego systemu "Decyzje Celne" (CDS) do obsługi wniosków i decyzji celnych.

Z/49/2017

data publikacji:
2017.10.13

W nawiązaniu do newslettera nr Z/46/2017 w sprawie testów wydajnościowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym systemu AES, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 16 października 2017 r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędzie się kolejna tura testów funkcjonalnych i wydajnościowych usługi e-Export z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych Komunikatora BCP.

Z/50/2017

data publikacji:
2017.10.17

W nawiązaniu do informacji przekazanych w dniu 15 września br. w newsletterze nr Z/39/2017 publikujemy Państwu informację dotyczącą wdrożenia w dniu 02 listopada 2017 r. Systemu AES.

Z/51/2017

data publikacji:
2017.10.17

W nawiązaniu do newslettera Nr Z/30/2017 z dnia 14.07.2017 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, o publikacji nowej specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT.

Z/52/2017

data publikacji:
2017.10.20

Informacja, o instalacji w środowisku produkcyjnym poprawki rozwiązującej problem z pobieraniem komunikatów POD, PZC.

Z/53/2017

data publikacji:
2017.10.23

Informacja dotycząca:
- konsolidacji odpraw celnych,
- publikacji "Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES" dedykowanej dla użytkowników zewnętrznych,
- kanału komunikacyjnego Komunikatora BCP *

Z/54/2017

data publikacji:
2017.10.30

Informacja, o zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z dnia 28.04.2016 r., w związku z uruchomieniem Automatycznego Systemu Eksportu (AES).

Z/55/2017

data publikacji:
2017.11.03

Informacja dot. importu substancji chem. do UE objętych zakresem obowiązywania rozporządzenia REACH i nie zwolnionych z obowiązku rejestracji.

Z/56/2017

data publikacji:
2017.11.07

Konferencja "CETA w praktyce" (poświęcona preferencjom celnym wprowadzonym przez Umowę Handlową Unii Europejskiej z Kanadą).

Z/57/2017

data publikacji:
2017.11.09

Informacja o zaplanowanych pracach serwisowych (12 .11.2017 r. godz. 17.00-19.00). Przerwa techniczna w działaniu Systemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE.

Z/58/2017

data publikacji:
2017.11.17

1) Informacja dotycząca ogólnopolskiej siatki CUDO w zakresie wewnętrznych oddziałów celnych, która zacznie funkcjonować w praktyce obrotu towarowego z dniem 02 stycznia 2018 r.
2) Przerwa w działaniu Systemu CELINA ( 21.11.2017 r. od godz. 20:00).

Z/59/2017

data publikacji:
2017.11.21

Informacja na temat niedostępności Systemów AES, AIS/ICS (2017.11.21 r. w godz. 22:00 - 23:00)

Z/60/2017

data publikacji:
2017.11.22

Informacja na temat niedostępności Systemów AES, AIS/ICS (2017.11.22 r. w godz. 22:00 - 23:00)

Z/61/2017

data publikacji:
2017.12.01

Publikacji zaktualizowanej "Instrukcji dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR)" dla przedsiębiorców, w wersji 3.00 z grudnia 2017 r. (PUESC)

Z/62/2017

data publikacji:
2017.12.07

Informacja na temat niedostępności Systemów AES/AIS (od dnia 08.12.2017 r. od godz. 21:00 do dnia 09.12.2017 r. do godz. 04:00)

Z/63/2017

data publikacji:
2017.12.12

Informacja dotycząca wdrożenia Systemu AIS/IMPORT (zasady).

Z/64/2017

data publikacji:
2017.12.13

Informacje dotyczące:
1. zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z dnia 28.04.2016 r., (zasady podawania metody płatności "G" w zgłoszeniach celnych składanych do systemu CELINA),
2. planowanej niedostępności Systemu AES (14.12.2017r. godz. 20:00 - 22:00),
3. dokumentowania pochodzenia produktów wywożonych do Kanady w związku prowizorycznym stosowaniem umowy o wolnym handlu zawartej między Unią Europejską z Kanadą (CETA).

Z/65/2017

data publikacji:
2017.12.15

1. W nawiązaniu do Newslettera nr Z/58/2017 z dnia 17.11.2017 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie www.finanse.mf.gov.pl w zakładce Cło – Informacje dla przedsiębiorców – AEO i uproszczenia celne – Procedura uproszczona - Wytyczne i instrukcje, udostępniona została aktualizacja ogólnopolskiej siatki CUDO wraz z godzinami pracy oddziałów celnych.
2. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-import została udostępniona Instrukcja wypełniania zgłoszeń składanych do systemu AIS/IMPORT (dokument ten zawiera wyłącznie odniesienia do tych pól zgłoszenia importowego opisanych w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych wersja 1.16, dla których zasady wypełniania uległy zmianom ze względu na AIS/IMPORT).

Z/66/2017

data publikacji:
2017.12.18

Publikacja na portalu www.biznes.gov.pl wzorów wniosków o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych, prowadzenie składu celnego i magazynu czasowego składowania.

Z/67/2017

data publikacji:
2017.12.29

Informacja o udostępnieniu Instrukcji wypełniania deklaracji do czasowego składowania w systemie AIS/IMPORT