Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2016

Nazwa Opis

Z/1/2016

data publikacji:
2016.01.05

1) Informacja, o przesunięciu terminu udostępnienia nowej funkcjonalności w systemie ECS dotyczącej zgłoszeń przed przedstawieniem z dnia 4.01.20146 r. na dzień 21.01.2016 r. (P/25/2015).                                                                                                                        2) Informacja dotycząca środków taryfowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych UE.

Z/2/2016

data publikacji:
2016.01.08

1) Zmiana w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., w Części IV Sekcja A (str. 74) - pole "Uwaga"
2) Infomacja, dotycząca konieczności deklarowania w systemie NCTS prawidłowego macedońskiego urzędu celnego tranzytowego przy przewozach do Grecji przez terytorium Macedonii.

Z/3/2016

data publikacji:
2016.01.13

Informacja dotycząca wypełniania pola 44 zgłoszenia celnego, w przypadku przywozu lub wywozu komórek rozrodczych lub zarodków (kod 3001902000).

Z/4/2016

data publikacji:
2016.01.15

"Centrum Informacji Służby Celnej" - informacje, o przepisach celnych oraz przepisach odrębnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą, przepisach dotyczących kontroli podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów a także, o przepisach dotyczących kontroli gier hazardowych.

Z/5/2016

data publikacji:
2016.01.19

Przerwa w w dostępie do ECS2 - 21.01.2016r. tj. czwartek w godz. 06:30-07:30 (instalacja nowej wersji oprogramowania Systemu ECS2).

Z/6/2016

data publikacji:
2016.01.26

Komunikat dot. udostępnieniu platformy testowej dla komunikatów tranzytowych systemu NCTS2 oraz komponentów powiązanych - w szczególności SEAP(dotyczy zapowiedzi z newslettera nr Z/67/2016). Informacja o wdrożeniu produkcyjnego systemu NCTS2 (01 lutego 2016).

Z/7/2016

data publikacji:
2016.02.10

Informacja dotycząca awarii zasilania w IC w Krakowie.

Z/8/2016

data publikacji:
2016.02.11

W  związku z planowanym na dzień 22.03.2016 produkcyjnym ogólnopolskim uruchomieniem usługi e-Tranzyt, istnieje konieczności aktualizacji danych referencyjnych przedsiębiorstwa. Na stronach systemu NCTS  platformy PUESC została opublikowana nowa wersja Specyfikacji XML dla systemu NCTS.

Z/9/2016

data publikacji:
2016.02.12

W związku z pilnymi pracami na infrastrukturze systemu, w dniu 14.02.2016 r. Portal PUESC będzie niedostępny w godzinach od 14:00 do 22:00.

Z/10/2016

data publikacji:
2016.02.16

Informacja dotycząca zasad obowiązujących przy dokonywaniu wpłat jednostkowych dot. należności celnych.

Z/11/2016

data publikacji:
2016.02.22

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD. Stan na dzień 22.02.2016 r.

Z/12/2016

data publikacji:
2016.02.26

1) Publikacja opisów zagadnień  dotyczących najważniejszych zmian wprowadzanych od 1 maja 2016 r. przez Unijny Kodeks Celny (portal Służby Celnej).
2) Udostępnienie "Instrukcji dla przedsiębiorców dot. realizacji usługi e-Tranzyt - wersja 1.0." (PUESC - zakładka NCTS)

Z/13/2016

data publikacji:
2016.02.29

Informacja o organizowanej przez Służbę Celną konferencji dla przedsiębiorców, poświęconą zmianom w przepisach celnych
jakie nastąpią od 1 maja 2016 r. (w związku z wejściem w życie pakietu prawnego Unijnego Kodeksu Celnego).

Z/14/2016

data publikacji:
2016.03.01

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD (stan na dzień 01.03.2016 r.).

Z/15/2016

data publikacji:
2016.03.03

Wykaz oddziałów celnych, które objętych pilotowym uruchomieniem Systemu NCTS2.

Z/16/2016

data publikacji:
2016.03.11

Udostępnienie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, informacji dotyczących najważniejszych zmian wprowadzonych przez Unijny Kodeks Celny.

Z/17/2016

data publikacji:
2016.03.14

Informacja dotyczącą rozszerzenia listy oddziałów celnych objętych pilotem NCTS2.

Z/18/2016

data publikacji:
2016.03.15

Informacja dotycząca dotychczasowych działań i dalszych planów w zakresie udostępnienia platformy systemu AES i komponentów powiązanych (w szczególności SEAP) do testów aplikacji klienckich.

Z/19/2016

data publikacji:
2016.03.17

Informacja dotycząca uruchomienia systemu NCTS2.

Z/20/2016

data publikacji:
2016.03.22

Informacja dotyczącą ogólnopolskiego uruchomienia usługi e-Tranzyt oraz planowanego uruchomienia systemu NCTS2.

Z/21/2016

data publikacji:
2016.03.24

Informacja, o wydaniu dwóch sprostowań do rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r.otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018.

Z/22/2016

data publikacji:
2016.03.29

Konferencja dla przedsiębiorców poświęcona najważniejszym zmianom w przepisach celnych, jakie nastąpią od 1 maja 2016 r. (wejście w życie pakietu prawnego Unijnego Kodeksu Celnego).

Z/23/2016

data publikacji:
2016.04.01

Publikacja Informacji dotyczącej wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony.

Z/24/2016

data publikacji:
2016.04.08

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczący wymagań fitosanitarnych w imporcie towarów z towarzyszeniem opakowań drewnianych.

Z/25/2016

data publikacji:
2016.04.12

Wykaz polskich kodów dodatkowych wykorzystywanych przy wypełnianiu pola 33 SAD (aktualny na dzień 12.04.2016 r.).

Z/26/2016

data publikacji:
2016.04.18

Zasady obowiązujące w zakresie deklarowania dokumentów weterynaryjnych w zgłoszeniach tranzytowych w systemie NCTS2.

Z/27/2016

data publikacji:
2016.04.20

1) Informacja dotycząca problematyki przywozowej deklaracji skróconej (PDS) i systemu ICS w kontekście zmian wynikających z wdrożenia UKC.                                                                    2) Informacja nt wiążącej informacji taryfowej (WIT) na gruncie UKC.

Z/28/2016

data publikacji:
2016.04.21

1) Informacja o organizowanej w dniu 25 kwietnia br. konferencji dla przedsiębiorców z cyklu "Służba Celna dla Biznesu 2016+".                                                                                         2) Informacja o opublikowaniu na portalu internetowym Ministerstwa Finansów Instrukcji w zakresie stosowania procedury TIR (wersja z dnia 1 maja 2016 r.) .

Z/29/2016

data publikacji:
2016.04.25

Informacja dotycząca zasad dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Z/30/2016

data publikacji:
2016.04.27

Publikacja na stronie internetowej MF "Materiału informacyjnego dotyczącego problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia UKC".

Z/31/2016

data publikacji:
2016.04.28

1) Udostępnienie nowych wersji specyfikacji technicznej XML dla Systemu AES - PUESC.
2) Publikacja wersji 2.0 "Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR) - PUESC.

Z/32/2016

data publikacji:
2016.04.28

Informacja dla użytkowników "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych" dotyczącą zmian wprowadzonych w ww. Instrukcji dostosowujących do Unijnego Kodeksu Celnego.

Z/33/2016

data publikacji:
2016.04.29

1) Wytyczne i materiały dla przedsiębiorców oraz informacje w sprawie przeliczania walut obcych na PLN w celu ustalania wartości celnej, które będą miały zastosowanie od dnia 1 maja 2016 r.
2) Aktualny na dzień 01.05.2016r. wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD                                                                    3) "Materiał informacyjny dotyczący problematyki wyprowadzenia i wywozu oraz systemu ECS (AES), w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego".

Z/34/2016

data publikacji:
2016.04.29

Informacja o dotychczasowych działaniach oraz dalszych planach w zakresie udostępnienia platformy testowej Systemu AIS/ICS i komponentów powiązanych Systemu Informatycznego Służby Celnej (w szczególności SEAP) dla testów aplikacji klienckich.

Z/35/2016

data publikacji:
2016.04.29

Wytyczne w sprawach stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UK obowiązujących od dnia 1 maja br. oraz miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania obowiązujących także od dnia 1 maja br.

Z/36/2016

data publikacji:
2016.05.04

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD (stan na dzień 01.05.2016 r.).

Z/37/2016

data publikacji:
2016.05.17

1) AES, AIS - weryfikacji powiązania pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli eksporterem albo nadawcą.AES, AIS - zaimplementowana została funkcjonalność dająca możliwość weryfikacji powiązania pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli eksporterem albo nadawcą (w AES) oraz odbiorcą albo podmiotem podanym po kodzie 4PL03 (w AIS/IMPORT).

2) Wykaz wspólnotowych kodów.Aktualny wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

3) Wprowadzenie uprzedniego nadzoru unijnego nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali.Z dniem 30 kwietnia 2016 r. na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/670 wprowadzającego uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich, dopuszczenie do obrotu wyrobów określonych w załączniku I do tego rozporządzenia wymaga przedłożenia dokumentu nadzoru wydanego przez właściwe władze państwa członkowskiego.

 

Z/38/2016

data publikacji:
2016.05.31

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD (stan na dzień 31.05.2016 r.).

Z/39/2016

data publikacji:
2016.06.02

Informacja dotycząca przedłużenia działań pilotażowych i przesunięciu ogólnopolskiego uruchomienia produkcyjnego Systemu AES.

Z/40/2016

data publikacji:
2016.06.03

Informacja dotycząca uruchomienia produkcyjnego Systemu AIS/ICS.

Z/41/2016

data publikacji:
2016.06.14

Instrukcja "Korzystanie z funkcjonalności systemu AIS/ICS - Instrukcja dla przedsiębiorców (wersja 1.0)".W nawiązaniu do newslettera nr Z/40/2016 dotyczącego pilotażu i harmonogramu wdrożenia systemu AIS/ICS, Ministerstwo Finansów udostępnia instrukcję "Korzystanie z funkcjonalności systemu AIS/ICS - Instrukcja dla przedsiębiorców (wersja 1.0)".

Z/42/2016

data publikacji:
2016.06.16

Publikacja aktualnych wytycznych dotyczących: traktowania kosztów transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów w związku z ustalaniem wartości celnej tych towarów oraz korzystania z prawnej instytucji uproszczonego określania elementów formułujących wartość celną.

Z/43/2016

data publikacji:
2016.06.21

Informacja o kontynuacji pilotażu oraz przesunięciu terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AIS/ICS.

Z/44/2016

data publikacji:
2016.06.23

Przerwa w świadczeniu usług na portalu PUESC, w dniu 28.06.2016 w godzinach od 15:00 do 19:00 (zaplanowane prace techniczne).

Z/45/2016

data publikacji:
2016.06.30

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD (stan na dzień 31.07.2016 r.).

Z/46/2016

data publikacji:
2016.07.04

Komunikat dotyczący pilotażu i harmonogramu wdrożenia systemu AES.

Z/47/2016

data publikacji:
2016.07.07

Informacja o opublikowaniu na stronie internetowej MF aktualnych wytycznych dotyczących cen wejścia w związku ze stosowaniem przepisów art. 137 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Z/48/2016

data publikacji:
2016.07.08

Przerwa w dostępie do systemów CELINA/ECS/ICS - prace przy zasilaniu energetycznym Izby Celnej w Krakowie.

Z/49/2016

data publikacji:
2016.07.29

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14 (zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14).

Z/50/2016

data publikacji:
2016.08.01

Przerwa w dostępie do systemów ECS/ICS - prace techniczne w Izbie Celnej w Krakowie.

Z/51/2016

data publikacji:
2016.08.02

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/52/2016

data publikacji:
2016.08.05

Informacja dotyczącą ogólnopolskiego uruchomienia w dniu 16 sierpnia 2016 r. systemu AIS/ICS.

Z/53/2016

data publikacji:
2016.08.17

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/54/2016

data publikacji:
2016.08.22

Publikacja materiału informacyjnego dotyczącego zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego.

Z/55/2016

data publikacji:
2016.08.23

Informacja dotyczącą problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego.

Z/56/2016

data publikacji:
2016.08.23

Informacja, o opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa potwierdzającego niereferencyjne pochodzenie towaru.

Z/57/2016

data publikacji:
2016.08.25

Informacja dotyczącą kontynuacji pilotażu oraz przesunięcia terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AES.

Z/58/2016

data publikacji:
2016.08.26

Publikacja materiału informacyjnego dotyczącego zasad obsługi w wywozie zgłoszeń celnych, opisanych w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS, wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. , w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego.

Z/59/2016

data publikacji:
2016.08.29

Informacja o zaplanowanych w dniu 05.09.2016 r. pracach technicznych (serwer komunikacyjny CCN/CSI). Przerwa od od godziny 19:00 do 23:00.

Z/60/2016

data publikacji:
2016.08.24 i 31

1) Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

2) Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR (wersja dla przedsiębiorców).

3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1387Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1387 zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w następstwie dobrowolnej umowy, o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej

Z/61/2016

data publikacji:
2016.08.31

1) Informacja, o przesunięciu terminu prac związanych z migracją "EuroBramki" (czasowa niedostępność sieci CCN/CSI - newsletter nr Z/59/2016).
2) Informacja, o niedostępności portalu PUESC w dniu 06 września w godzinach od 05:00 do 07:00.

Z/62/2016

data publikacji:
2016.09.05

Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej XML dla Systemu AES w. 1.12.000.

Z/63/2016

data publikacji:
2016.09.08

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/64/2016

data publikacji:
2016.09.21

Informacja dla użytkowników "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych".

Z/65/2016

data publikacji:
2016.09.30

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD (stan na dzień 01.10.2016 r.)

Z/66/2016

data publikacji:
2016.10.04

Informacja o testach obciążeniowych systemu AES (10-11 października 2016 r. w godz.10.00-13.00)

Z/67/2016

data publikacji:
2016.10.05

Publikacja "Podręcznika dotyczącego procedur tranzytowych" opracowanego w DG TAXUD Komisji Europejskiej.

Z/68/2016

data publikacji:
2016.10.12

1) Informacja o pracach technicznych na portalu PUESC (13.10.2016 od godziny 19:00 do godzin porannych dnia 14.10.2016).
2) Informacja o ogólnokrajowych utrudnieniach w systemach operacyjnych NCTS2, CELINA, AIS/ICS, ECS.

Z/69/2016

data publikacji:
2016.10.14

Powtórka testów obciążeniowych systemu AES - 18 października 2016 r. w godz. 10.00 - 13.00

Z/70/2016

data publikacji:
2016.10.17

Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.13.000.

Z/71/2016

data publikacji:
2016.10.19

Testy obciążeniowe systemu AES - 20 października, godz. 10:00 - 11:30

Z/72/2016

data publikacji:
2016.10.20

Informacja, o przesunięciu terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AES na dzień 28 listopada 2016 r.

Z/73/2016

data publikacji:
2016.11.07

1) Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES (w. 1.14.000)
2) Informacja dot. przesyłek drewna z Indonezji
3) Udostępnienia funkcjonalności umożliwiającej uzyskania informacji dotyczących oświadczeń/zaświadczeń złożonych przez podatnika do organu celnego
4) Aktualny na dzień 6 listopada 2016r. wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/74/2016

data publikacji:
2016.11.08

Publikacja Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR) - PUESC

Z/75/2016

data publikacji:
2016.11.14

Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD (stan na dzień 15 listopada 2016 r.)

Z/76/2016

data publikacji:
2016.11.15

Informacja o utrudnieniach w dostępie do serwera komunikacyjnego CCN (zaplanowane prace techniczne - 17 listopada br. godziny 18:00 - 22:00)

Z/77/2016

data publikacji:
2016.11.17

Informacja w zakresie uruchomienia ogólnopolskiego systemu AES (końcowa data publikacji 18 listopada br.)

Z/78/2016

data publikacji:
2016.11.18

Informacja dotycząca ogólnopolskiego wdrożenia systemu AES.

Z/79/2016

data publikacji:
2016.11.22

Informacja dotycząca wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz.U. z 22.8.2016 r., poz. 1307).

Z/80/2016

data publikacji:
2016.11.25

Informacja o wprowadzeniu dodatkowych algorytmów walidacyjnych dla zgłoszeń obsługiwanych w Systemie CELINA.

Z/81/2016

data publikacji:
2016.12.07

Stanowisko Departamentu Ceł MF w sprawie właściwości miejscowej organu celnego w przypadku wywozu energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej z wykorzystaniem stałych instalacji przesyłowych.

Z/82/2016

data publikacji:
2016.12.09

Informacja o wprowadzeniu zmian w systemie ECS w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w ramach procedury uproszczonej po godzinach pracy organu celnego.

Z/83/2016

data publikacji:
2016.12.15

Publikacja rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2253 otwierającego unijne kontyngenty taryfowe, na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Republiki Południowej Afryki.

Z/84/2016

data publikacji:
2016.12.16

Publikacja rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2257 z dnia 14 grudnia 2016 r. nakładającego ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Z/85/2016

data publikacji:
2016.12.20

1) Informacja dla użytkowników "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych".Informacja dla użytkowników "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych" dotycząca zmian wprowadzonych w ww. Instrukcji, związanych w szczególności ze stosowaniem oświadczeń o pochodzeniu, identyfikacji pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej, identyfikacji składu celnego oraz kodu procedury 49 w odniesieniu do wyrobów akcyzowych.

2) Informacja dotycząca obowiązywania nowego systemu dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru...Od dnia 1 stycznia 2017 r. dla celów stosowania ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) zaczyna obowiązywać nowy system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców.

Z/86/2016

data publikacji:
2016.12.22

1) Informacja uzupełniająca do "Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS".Publikcja informacji uzupełniającej do "Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS", wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r.

2) Informacja na temat zmian w systemie zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej.

Z/87/2016

data publikacji:
2016.12.23

Publikacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2339 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną (Dz. Urz. L 354 z 23.12.2016, str. 32)

Z/88/2016

data publikacji:
2016.12.28

Informację dotycząca zaprzestania z dniem 01 stycznia 2017 r. wydawania "kluczy do bezpiecznej transmisji danych" przez CBTD w IC w Krakowie.