Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2013

Nazwa Opis

1/2013

data publikacji:
2013.11.26

1. Zalecenie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przywozu z kr. Trzecich biomasy słomianej o kodzie 12130000 (w tym pelety słomiane na cele energetyczne) i siana (kod CN 121490).
2. Klasyfikacja wg nomenklatury scalonej niekompletnego odbiornika telewizji kolorowej z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) bez tunera.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.08.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.08.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (wprowadzenie algorytmu blokujący przyjmowanie zgłoszeń, które będą miały wypełnione pole 2 SAD w następujących powiązaniach kodów procedur 5151, 5191, 9151, 9191 oraz w przypadku gdy po kodach 01, 02, 07*, 40, 41, 42, 43, 45 i 48 występuje kod procedury poprzedniej 51 albo 91.)
2/2013

data publikacji:
2013.12.02

1. Stosowanie Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony.
2. Link do strony internetowej z listą upoważnionych eksporterów opublikowany przez Władze celne Norwegii.
3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1212/2013 z 26 listopada 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1212/2013 z 26 listopada 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Urządzenie do pomiaru uderzeń serca oraz czujnik uderzeń serca i bezprzewodowy nadajnik).
3/2013

data publikacji:
2013.12.06

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1202/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2009 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1202/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wino które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr L 321 z dnia 30 listopada 2013 r.,
2. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., w którym nałożone zostało ostateczne cło antydumpingowe oraz nakazano o ostatecznym2. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., w którym nałożone zostało ostateczne cło antydumpingowe oraz nakazano o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. Urz. UE L 325 z 5.12.2013 r.)
3. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013, w którym nałożone zostało ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu 3. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013, w którym nałożone zostało ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. Urz. UE L 325 z 5.12.2013 r.).
4/2013

data publikacji:
2013.12.12

Informacje dotyczące opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 23 rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) Informacje dotyczące opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 23 rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) w tym, klasyfikacji niektórych towarów wg Nomenklatury scalonej tj;drapak dla kota, produkt pakowany do sprzedaży detalicznej w postaci tabletek, oczyszczony destylat ekstraktu aromatycznego, napój bezalkoholowy gotowy do bezpośredniego spożycia, skroplony gaz z biomasy.
5/2013

data publikacji:
2013.12.16

Sposób wypełniania w systemie CELINA pól „osobowych” przez osoby fizyczne.
Informacja dotycząca sposobu wypełniania w systemie CELINA pól „osobowych” przez osoby fizyczne i inne podmioty nie podlegające obowiązkowi EORI (TIN-PESEL).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1259/2013.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1259/2013 w sprawie określenia zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków między Wspólnotą a państwami trzecimi.
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1258/2013 w sprawie prekursorów narkotykowych

Rozporządzenie Ministra Finansów opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia br. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny.
Rozporządzenie Ministra Finansów opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia br. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego.
6/2013

data publikacji:
2013.12.17

Zmiana do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia 9.11.2012 r.
 
Zmiana załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
Zmiany do  Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L nr 334 z dnia 13 grudnia 2013 r.).

7/2013

data publikacji:
2013.12.19

 

Zmiana wykazu wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń, wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.
„Bezpośrednia dostawa”
Cło antydumpingowe (graniczna kontrola sanitarna)

8/2013

data publikacji:
2013.12.23

Informacja w sprawie opublikowania na stronie Ministerstwa Finansów interaktywnej "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych".

9/2013

data publikacji:
2013.12.30

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1357/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1357/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiając Wspólnotowy Kodeks Celny w sprawie reguły dla ogniw, modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 w sprawie nowych preferencji taryfowych w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowych kryteriów korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.
Dziennik Urzędowy UE seria L Nr 344 z dnia 19.12.2013 r. - opublikowano Decyzję  Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską.
 Tabela kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r. od godz. 000 do dnia 31 stycznia 2014 r. do godz. 24:00.

10/2013

data publikacji:
2013.12.31

Zmieniona tabela kursów średnich do ustalania wartości celnej, które będą stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r. od godz. 0:00 do dnia 31 stycznia 2014 r. do godz. 24:00
Dziennik Urzędowy seria L nr 354 z dnia 28.12.2013 r.

Dz. Urz. seria L nr 354 z dnia 28.12.2013 r. - opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1384/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy.